20.12.14

Psí móda a péče během zimy 2. část / Dog fashion and care during winter part 2.

Ahoj:)

Vítejte v druhé části! Dozvíte se jak pečovat o pejska během zimy. Pejsci si rádi hrají ve sněhu, ale jsou potom mokří. Co doma dělat, aby nenastydli? Pokud je hodně mokrý - vyfénujte, ale nefénujte, když to není nutné, protože fén nepřináší nic moc dobrého. Vysušuje srst a pejsky to navíc nebaví:) Není-li pejsek úplně "na ždímání" vysušte ho obyčejně ručníkem. A udržujte ho chvíli v teple, aby vám nenastydl.
Když mrzne a sype se na chodníky posypová sůl pejsky před ní co nejvíce chraňte! Mohli by jim popraskat bříška tlapiček a v nejhorším by se mohla zanést i nějaká infekce. Po (každé) procházce jim namazejte bříška tlapiček speciálním krémem, nebo jakýmkoli normálním. I normální alespoň trošku pomůže. Lepší něco, než nic:) Je tu ještě jedna možnost jak chránit tlapky, a to jsou botičky. Myslím si, že pejskům nejsou botičky pohodlné, tak tlapičky raději ošetřujte krémem.
Dávejte si během zimy na psíky pozor, aby vám nenastydli a chraňte jim tlapičky!!!:)


Hi :)
Welcome to the second part! Learn how to take care of the dog during the winter. Dogs love to play in the snow, but then they are wet. What to do at home to do not catch a cold? If it is very wet - blow-dry but do not blow-dry when it is not necessary because the dryer does not bring anything too good. Dries hair and dogs in addition do not like :) If the dog completely "to wringing" usually dry it with a towel. And keep it in a warm, to provide you do not catch a cold.

When it is cold and sprinkles on the pavement road salt dogs before her as much as possible, protect! Could they cracked paws, and at worst could be entered and any infection. After (each) walk them grease paws, with a special cream, or any normal. I normal, at least a little help. Better something than nothing :) There is one way to protect paws, and these are the shoes. I think that dogs are not comfortable shoes and paws rather best treat cream.
Watch your dogs During the winter whether They do not catch a cold :)!

13.12.14

Onemocnění: Luxace pately / Illnes: Patellar luxation

Chtěla jsem se svým pejskem začít Agility, ale začal si zvedat nožku... Po nějaké době jsme zašli k veterináři a ten nám oznámil, že má luxaci pately.
Luxace pately se projevuje častým zvedáním nohy. Pejskovi přeskakuje šlacha v koleni a bolí ho to. Jsou 4 stupně:

- 1. šlacha vypadává silou a po uvolnění tlaku se vrací
- 2. většinou je ve žlábku, ale při větších zátěžích vyskakuje
- 3. šlacha je neustále venku a vrátit jde pouze zevním tlakem
- 4. permanentně mimo žlábek a ani tlakem nejde vrátit - vzácný stupeň

Nám se to podařilo vyléčit operací a Matýsek už zase běhá:)


12.jpg


I was going start with my dog agility, but began to rise foot ... After some time we went to the vet and he told us that he has patellar luxation.
Patellar luxation is manifested by frequent lifting legs. Dog skips tendon in his knee and it hurts him. There are 4 stages:

- 1. tendon strength and falls after the pressure returns
- 2. most in the groove, but at higher loads jumps
- 3. tendon is constantly out and goes back only to the external pressure
- 4. permanently outside groove and push or not to return - a rare degree

We are it able to to cure and Matýsek running again :)Zdroj obrázku: www.veterina-pisek.cz
Picture source: www.veterina-pisek.cz

26.11.14

Pes a lidské jídlo / Dog and human food

Dáváte pejskovi věci ze stolu? Pokud ano, měli byste si dávat pozor co...
Existuje spousta potravin co pejskům mohou ublížit nebo dokonce zabít :( Ale z lidské stravy se dají vybrat i potraviny, které jim naopak prospějí.

Potraviny, které ubližují:


- čokoláda, nemám na to co říct, protože nechápu jak jí někdo může dát psíkovi...
Škodlivé látky: kofein, teobromin a vysoký obsah tuků
Následky: oslabení funkčnosti slinivky, poruchy srdečního rytmu, smrt
Množství: 100-200mg na jedno Kg způsobuje smrt

- hroznové víno se nezdá, ale škodí
Škodlivé látky: není zjištěno
Následky: Buď žádné (nezkoušejte to!!!), ale častěji alergické reakce vyvolávající smrt


- avokádo
Škodlivé látky: není zjištěno (jako u hroznů)
Následky: alergické reakce nebo nic


- vařené kosti, vařené (hlavně kuřecí) jsou křehké a štěpí se a kuřecí (nevařené) jsou hrozně křehké
Škodlivé látky: žádné - štěpení v žaludku
Následky: vnitřní zranění, smrt


- česnek a cibule jsou také zrádné
Škodlivé látky: sirné sloučeniny
Příznaky: bolest břicha, průjem, zrychlené dýchání, dušnost, unavenost...
Následky: otrava, ve výjimečných případech smrt


- sladkosti
Škodlivé látky: xylitol (cukrový alkohol)
Příznaky: slabost, ztráta koordinačních schopností a občasné křeče
Následky: zvýšená hladina inzulinu - ohrožení na životě, poškození jater


- ořechy a jádra jsou sice zdravé, ale ne pro pejsky
Škodlivé látky: způsobující alergie a otravy
Příznaky: alergické reakce, (smrtelné) otravy
Následky: u nemocných zvířat smrt


- místo kávy vodu
Škodlivé látky: kofein
Následky: poruchy srdečního rytmu, křeče, smrt
Množství: 100-200mg na jedno Kg způsobuje smrt


- brambory nejsou smrtelné, ale nepodáváme!
Škodlivé látky: alkaloidy, solanin
Následky: špatné trávení, střevní obtíže


- nepodávejte sůl
Škodlivé látky:
Následky: špatný metabolismus, tloustnutí, vysoký krevní tlak
Je obsažena v malém množství v psím žrádle.A tohle byly nejhorší zakázané potraviny:) Seznam úplně všech:

- čokoláda
- hroznové víno
- brambory
- sůl
- ořechy
- houby
- rozinky
- káva
- cibule, česnek
- rajčata
- žvýkačka
- droždí
- čaj
- sůl
- sušenky
- vařené kosti
- mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku
- syrová játra
- syrové vaječné bílky
- zelená paprikaCo je pro ně naopak zdravé?

- okurka
- paprika
- listy ledového salátu
- jahody
- maliny
- borůvky

Skoro všechno co je zdravé pro nás a není na výše uvedeném seznamu:) Ale hlavně v malém množství!!!


Do you give things from your diet ? If so, you should be careful what ...
There are many of foods what can to hurt or even kill :( But from the human diet can also choose foods what are healthy.

Foods ,what to hurt:

- chocolate, I do not what to say because I do not understand how someone can give to dog...
Noxious substances: caffeine, theobromine and high fat content
Consequences: the weakening of the pancreas, heart rhythm disorders, death
Quantity: 100-200mg per one kg causes death

- grapes does not appear, but detrimental
Noxious substances: not found
Consequences: Either no (neskoušejte it !!!), but more often allergic reactions causing death


- avocado
Noxious substances: not found (like grapes)
Consequences: allergic reactions or nothing- cooked bones, cooked (especially chicken) are fragile
Noxious substances: no
Consequences: internal injuries, death


- garlic and onions are also treacherous
Noxious substances: sulfur compounds
Symptoms: Abdominal pain, diarrhea, rapid breathing, shortness of breath, tiredness ...
Consequences: poisoning, in exceptional cases death- candy
Noxious substances: xylitol (a sugar alcohol)
Symptoms: weakness, loss of coordination skills and occasional spasms
Consequences: increased insulin levels - a life-threatening liver damage


- nuts and kernels are healthy, but not for dogs
Noxious substances:
Symptoms: cause allergies and poisoning
Consequences: death- water instead of coffee
Noxious substances: caffeine
Consequences: heart rhythm disorders, convulsions, death

Quantity: 100-200mg per one kg causes death


- potatoes are not fatal, but do not serve!
Noxious substances: alkaloids, solanine
Consequences: indigestion, intestinal problems


- do not give salt
Noxious substances:
Consequences: poor metabolism, weight gain, high blood pressure
It is present in small quantities in the dog-meat.And this was the worst:) List of prohibited foods:

- Chocolate

- Grapes

- potatoes

- salt

- Nuts

- mushrooms

- raisins

- coffee

- Onions, garlic

- tomatoes

- chewing gum

- yeast

- tea

- salt

- biscuits

- Cooked bones

- Dairy products with a high fat

- Raw liver

- Raw egg whites

What is the contrary for them healthy?:

- cucumber

 - The leaves of iceberg lettuce

- strawberries

- raspberries

- blueberriesAlmost everything that is healthy for us, but not on that list :) But mainly in small quantities !!!

23.11.14

Pes a hudba? / Dog and music?

Vítejte u dalšího článku se zajímavostmi !
Myslíte si, že psi a ostatní zvířata nemohou mít nějaký hudební styl? Mohou, ale líbí se jim to co slyší od nás:) Na každý styl hudby reagují jinak. Když byste jim pustili nějaký heavy metal, budou běhat, štěkat atd. Když pustíte ukolébavku budou pro změnu klidní. Ale když jsou od vás zvyklí na pop, nebude se jim líbit třeba heavy metal a budou neklidní.
Pozorujte svého pejska jak reaguje na hudbu, a která se mu líbí nejvíce;)Welcome to next article with attractions !
Do you think dogs and other animals may not have any musical style? They can, but they like what they hear from us :) On every style of music they respond differently. When you let them some heavy metal, will run, bark etc. When you release a lullaby will for a change calm. But if they are accustomed to from pop, they will not need to like heavy metal and are restless.
Observe how your dog reacts to the music, and he likes the most;)

21.11.14

Denní program / schedule

Ahoj:-)
 Zajímá vás doba kdy váš miláček spí a kdy je aktivní?
Ranní aktivita probíhá od 5 do 8 hod. Hluboký spánek od 8 do 17 hod., následuje večerní aktivita od 17 do 22 hod. a od 22 do 5 hod. je pouze povrchový spánek. Pes žijící doma, prospí až dvě třetiny dne! U každého psa je denní program sice trochu jiný, ale jedno stále zůstává - spaní každou volnou chvilku:)
Hello:-)
 Are you interested in a time when your pet sleeps and when it is active?
Morning activity runs from 5 to 8 hours. Deep sleep 8 to 17 hrs., Followed by an evening activity 17 to 22 hrs. And 22 to 5 hrs. is only superficial sleep. A dog who lives at home, sleeps up to two thirds of the day! For each dog is a daily program a bit different, but one thing remains a - sleep every free moment :)

19.11.14

Psí móda a péče během zimy 1. část / Dog fashion and care during winter 1. part


Kdy, proč a co pejskovi obléknout na zimu? Tuto otázku si pokládá mnoho pejskařů. Pokud vlastníte Yorkshírka nebo nějaké malé plemeno, měli byste nějaký obleček pořídit. Malý pejsek potřebuje něco na sebe pokud je teplota pod nulou, nebo když s pejskem hodně stojíte na místě a je tak přibližně do 5 stupňů. Když je váš pejsek sportovní typ a běhá všude možně tak bych vám doporučila softshellovou bundičku. Nepromokne, neprofoukne a pejskovi bude příjemně. Máte-li pejska, který se nerad mokří a je to spíše gaučový typ doporučuji normální bundičku, která neprofoukne. Matýsek má softeshellovou bundičku a i normální. Softeshellovou bundičku oblékáme, když jdeme někam do přírody a není taková veliká zima a normální používáme po městě.
When, why and what dog dressed for winter?This question considers many dog owners.If you own Yorkshir or a small breed, you should buy a suit. Small dog needs something to wear when the temperature is below zero, or when the dog a lot of standing in place and is about 5 degrees. When your dog sports type and running all over the place so I would recommend you Softshell jackets. It is waterproof and the dog will be comfortable. If you have a dog who does not like to get wet and it is rather a couch type type I recommend normal jackets. Matýsek has softshell jackets and even normal. Softshell jackets we wear when we go somewhere in nature and is not such a great winter and normal use around town.
Povel "SEDNI" / Command "SIT"


Ahoj:)

Vítejte u prvního návodu na výcvik. První, co byste psa měli naučit, je povel "SEDNI". Je hodně důležitý a díky němu se můžete učit další povely. S tímto povelem začněte co nejdříve! Stupeň obtížnosti: 1/5 - tedy zvládne každý:)

1. Postavíte si před sebe pejska

2. Stlačíte mu zadeček lehce dolů do sedu a zároveň zřetelně říkáte povel, následně pochválíte

(pokud používáte klikr tak před pochvalou kliknete)

3. Opakujete podle potřeby a hlavně hodně chválíte:)Přeji hodně štěstí!!! A těším se na vás u dalšího návodu:)


Hello:)

Welcome to first instructions. You should learn your dog is a command "SIT". Is much important and with it you can learn other command. With this command to start as soon as possible! Degree of difficulty: 1/5 - consently anybody can do:)

1. You stand in front of your dog

2. Squeezing his buttocks gently down into a sitting position and at the same time clearly saying command, then compliment
(If you use clicker and praise before your click)

3. Repeat as required and mainly much compliment:)I wish you good luck!!! And i look forward to see you at next instructions:)

Klikr / Clicker


Ahoj:)

Opravdu dobrá pomůcka pro výcvik je klikr. Je to malá "krabička", ve které je kousek plechu. Ten se mačká a vytváří zvuk, na který se pejsek naučí poslouchat. Pejsek udělá dobře povel, kliknete, slovně ho pochválíte a následně odměníte pamlskem:) Teď jsem si ho skočila koupit do chovatelských potřeb a můj pejsek - Matýsek už na něj skoro reaguje:) Když něco udělá dobře, tak klikr hypnotizuje:D


Hello:)

Really good tool for train is clicker. Is the small "box", in which is piece of sheet. That is crease and make sound, to which the dog learns to listen. Dog makes good command, you click to clicker, in words compliment him and then reward treat:) Today, I get it jumped to buy pet supplies and my dog - Matýsek already it reacts nearly:)
When he do something well, clicker hypnotized:D

Vítejte!!:) / Welcome!!:)


Ahoj jsem Mája a děkuji vám za návštěvu mého blogu:)) Budou tu články a spoustu dalšího o Yorkshirech. Doufám, že se vám tu bude líbit:) 

Hello i am Mája and i thank for your visit on my blog:)) There are some article and much more about Yorkshir terier. I hope, that you will like it here:)